Effekt av opplæringstiltak?

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere systematiske oversikter om effekten av opplærings‐ og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge. 

Resultatene kan leses i Folkehelseinstituttets Kunnskapsoppsummering på side 4 eller i kort utdrag her:

Alle de tre systematiske oversiktene fant at skolebaserte tiltak ga bedre resultater enn standard eller andre typer tjenester. De systematiske oversiktene konkluderte med at tiltakene førte til:

* økte kunnskaper om forebygging av seksuelle overgrep
* bedre ferdigheter i å forebygge seksuelle overgrep
* mer informerte holdninger om partnervold og konfliktløsning
* forbedret egenbeskyttende atferd
* økt avsløring av tidligere eller nåværende seksuelle overgrep

Ingen av oversiktene fant resultater som tydet på at det var skadevirkninger av tiltakene, som angst eller frykt.