Kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsministeren informerte i et skriftlig spørsmål den 08.04.2014 at «Helsedirektoratet er i ferd med å starte et arbeid for å vurdere kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten. Traumebehandling er et av områdene som vil bli vurdert. Behov for eventuelle tiltak må vurderes på grunnlag av dette arbeidet.»

LMSO tok kontakt med Helsedirektoratet for å få bidra i dette arbeidet. Vi ble da bedt om å svare på spørsmål i tilknytning til kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten. Under kan du lese spørsmålene og svarene fra LMSO:
Les videre

LMSO klager Dagbladet inn til PFU

Landsforeningen mot seksuelle overgrep klager inn Dagbladet til PFU for en artikkel dagbladet.no publiserte 23. juni 2014. LMSO reagerer på språket som brukes i overskriften og i ingressen, som kan oppleves seksuelt krenkende og uanstendig. Spesielt reagerer LMSO på at dette gjøres tilgjengelig på arenaer hvor barn har tilgang.

Les klagen til PFU

LMSO har bedt om nytt møte med St. Olavs Hospital

6. juni deltok LMSO i et dialogmøte med St.Olavs hospital om traumetilbudet som skal bygges opp. Dette var et konstruktuvt møte hvor det var enighet om videre samarbeid.

Det er kort tid til det nye tilbudet skal være i drift, og det haster med å få innholdet i det nye tilbudet på plass. Dette er ikke minst viktig av hensyn til alle som venter på tilbudet ved St. Olavs hospital.

Styret har nå bedt om nytt dialogmøte om det faglige innholdet i det kommende traumetilbudet. Les brevet her.

 

Brukerundersøkelse ved Enhet for traumebehandling ved Betania Malvik

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, gjennomførte en brukerundersøkelse ved Enhet for traumebehandling ved Betania Malvik i mai 2014. Betania Malvik sendte ut brukerundersøkelsen til alle som har mottatt traumebehandlingen en eller flere ganger. Svarene ble returnert til Betania Malvik og ble behandlet anonymt. Brukerundersøkelsen er laget og behandlet av LMSO.

Les mer om brukerundersøkelsen.

Klage til Statens helsetilsyn

LMSO sendte inn en rettighetsklage til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2. mai 2014. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avviste å behandle rettighetsklagen etter pasient og brukerrettighetsloven den 20. mai 2014. Nå har LMSO klaget på avslaget til Statens helsetilsyn.

I vår klage skriver vi blant annet:

«Pasientene har ikke fått mulighet til å være med å påvirke ”plan for virksomheten” før det administrative vedtaket, om nedleggelse av traumetilbudet ved Betania Malvik, ble fattet av Helse Midt-Norge. LMSO klager på at brukerne ikke har fått øve innflytelse på plannivå, som er et lovmessig krav. I vår rettighetsklage ble det vist til at det regionale brukerutvalget ikke har fått uttale seg i saken, før vedtaket ble fattet. Det ble avholdt et møte i det regionale brukerutvalget, rett før nedleggelsesvedtaket kom, uten at saken kom opp. Brukerne har ikke fått uttale seg. Det regionale helseforetaket har brutt § 35 i Lov om helseforetak og § 3-1 i pasient og brukerrettighetsloven.

I følge rapport IS-1315, Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet, er ”brukermedvirkning en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.»

Les klagen til Statens helsetilsyn.